RevNazimFakir(Crop)

Rev. Nazim B. Fakir

Rev. Nazim B. Fakir